bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Svētdiena 18.08.2019 | Vārda dienas: Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

Rīgas dome apstiprina pašvaldības budžetu 2011.gadam

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē apstiprinājusi 2011.gada budžetu, kura deficīts plānots 50,2 miljoni latu jeb 12,5% no budžeta ieņēmumiem.

Par budžetu balsojuši 37 domes deputāti, bet pret bijuši 20.

Izdevumi 2011.gadam pašvaldības budžetā plānoti 451 674 965 latu apmērā, tostarp pamatbudžets – 451 455 918 lati. Ieņēmumi nākamgad plānoti 401 438 697 latu apmērā, tostarp pamatbudžets – 401 221 596 lati, vēsta LETA.

Sociālajai aizsardzībai pamatbudžeta programmās paredzēti izdevumi 49,8 miljoni latu apmērā- 11,6% kopējo pamatbudžeta izdevumu. Palīdzībai Rīgas iedzīvotājiem paredzēts finansējums 21,2 miljoni latu apmērā, no tiem sociālajiem pabalstiem 17,6 miljoni latu un sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā – 3,6 miljoni latu.

Piemaksām garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm ar bērniem līdz sešu gadu vecumam plānots miljons latu. Kopējais Labklājības departamenta programmu finansējums, kas nav saistīts ar pabalstu izmaksu, ir 13,2 miljoni latu.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 163 miljoni latu. Budžeta investīciju programmā izglītības nozares objektiem plānots finansējums 12,7 miljoni latu, Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem – 10,3 miljoni latu, Izglītības objektu finansēšanai paredzēti līdzekļi arī Rīgas domes Īpašuma departamenta programmā 3,7 miljonu latu apmērā, no tiem kapitālie izdevumi 1,9 miljoni latu.

Atalgojumam no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, sporta un interešu izglītības iestādēs, bērnu mūzikas un mākslas skolās kopējie izdevumi pārsniedz 4,5 miljonus latu. Paredzēti arī 0,46 miljoni latu 50 latu pabalstiem pedagogiem jaunā mācību gada sākumā.

Pašvaldība apmaksās 967 pedagogu likmes skolu atbalsta personālam – logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, bibliotekāriem, psihologiem – par kopējo summu 4,64 miljoni latu un 160 likmes sporta skolās 1,1 miljona latu apmērā. Plānots būtiski paplašināt sadarbību ar privāto sektoru, lai straujāk samazinātu rindas uz pirmsskolas izglītību, un novirzīt šim nolūkam 1,2 miljonus latu.

Vispārējiem vadības dienestiem izdevumu apjoms plānots 29,8 miljoni latu. Iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā paredzēti 45,3 miljoni latu. Sabiedriskajai kārtībai, tostarp Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un sabiedriskās kārtības fondam, paredzētais finansējums ir 8,3 miljoni latu.

Pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei kopējie izdevumi plānoti 118,7 miljoni latu apmērā – satiksmes infrastruktūras, sabiedriskā transporta programmu realizācijai, ielu uzturēšanai, Būvvaldei, Rīgas arhitektu birojam, tūrisma nozares programmām, zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšanai un nekustamā īpašuma iegādei pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām, maksājumi Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai.

Satiksmes departamenta ielu uzturēšanas programmu finansējums ir 12,6 miljoni latu. Šai nozarei finansējums tiek paredzēts arī no valsts budžeta transfertiem – mērķdotācija no autoceļu fonda pašvaldības autoceļiem un ielām plānota 4,4 miljoni latu, un finansējumu paredzēts izlietot izdevumiem, kas saistīti ar pilsētas ielu seguma rekonstrukciju. Satiksmes infrastruktūras objektiem pamatbudžeta investīciju programmā plānoti 1,7 miljoni latu, kā arī finansējums 27,4 miljona latu apmērā paredzēts no līdzfinansējuma ES fondu projektiem.

Dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam palielināts par 2,5 miljoniem latu un paredzēts 47,5 miljonu latu apmērā, kas saistīts ar braukšanas maksas atlaidēm. Valsts budžeta mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem budžetā plānota 3,5 miljoni latu, un kopā programmai tā ir 51 miljoni latu. Dienvidu tilta celtniecības izdevumu apjoms ir 17 miljoni latu. Vides aizsardzības nozarei pamatbudžetā plānots finansējums miljons latu, tostarp 0,6 miljoni latu uzturēšanas programmu realizācijai un 0,4 miljoni latu – pilsētas investīciju programmā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti 16,4 miljoni latu – pašvaldības teritoriju un pilsētai piederošo dabas pamatņu sakopšanai, kapsētu teritoriju uzturēšanai, Mājokļu un vides departamenta, pilsētas izpilddirekciju, Īres valdes un pašvaldības aģentūras Rīgas gaisma izdevumiem. Nozares izdevumi no līdzfinansējuma ES fondu projektiem plānoti 1,7 miljoni latu un 0,2 miljoni latu pilsētas investīciju programmā.

Pašvaldības izdevumi veselības nozarei paredzēti 2,1 miljoni latu – Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm un citiem darba devēja izdevumiem, Veselības aprūpei un veicināšanai, kā arī 1,5 miljoni latu pilsētas investīciju programmā.

Atpūtas un kultūras nozares programmām plānots finansējums 17,1 miljoni latu – Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo kultūras iestāžu un pasākumu, kā arī sporta programmām, Finanšu departamenta programmai «Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā», dotācija Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam, pašvaldības aģentūrai «Rīgas dārzi un parki» un Rīgas pieminekļu aģentūrai. Investīciju programmā atpūtas un kultūras nozares objektiem plānoti 4 miljoni latu.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2011.gadam plānotas 77,3 miljoni latu – 19,3% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Lielākais valsts budžeta dotācijas palielinājums salīdzinot ar 2010.gadu paredzēts sociālajā nozarē. Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā valsts līdzfinansējums GMI pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksām plānots 4 111 175 lati.

Nedaudz palielinātas arī Labklājības ministrijas dotācijas prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai – 12 000 latu apmērā, bet plānota samazināta dotācija par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gadam, un tā paredzēta 165 000 latu apmērā.

Labklājības departamentam paredzētā valsts budžeta dotācija 404 820 latu apmērā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nav jauns valsts budžeta maksājums, bet ir precizēts ieņēmumu veids atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms 2011.gadam ir plānots Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai – 750 832 lati jeb 0,8 lati vienam skolēnam dienā, kā arī nemainīgi ir ieplānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei 47 250 latu.

Valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānota 6 221 633 lati, tomēr līdzekļu apjoms var tikt mainīts gada laikā atbilstoši projektu realizācijas gaitai.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 2011.gada Rīgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos ir 4 367 688 lati, un ir ieplānoti līdzekļi 3 500 000 latu pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tomēr faktiski saņemto līdzekļu apjoms var būtiski mainīties, jo jau 2010.gada sākotnēji apstiprinātajā budžetā bija iekļauti 1 560 000 latu apmērā, bet gada laikā tika palielināti līdz 4 195 830 latiem.

Rīgas pilsētas investīciju programmas izdevumi 2011.gadā plānoti 20,5 miljoni latu. Lielākie projekti ir kultūras pils «Ziemeļblāzma» ēku un būvju kompleksā un parka rekonstrukcijai – 2,8 miljoni latu, Rīgas Ukraiņu vidusskolas Visvalža ielā 4 ēku rekonstrukcijai – 1,5 miljoni latu, Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei – 0,7 miljoni latu.

Atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem investīciju programmā būvprojektu izstrādei kopā paredzēti 1,6 miljoni latu, kas saistīts ar kultūras objektu gatavošanu 2014.gadam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā arī ar Rīgas pašvaldības īpašumu, kas izmantoti izglītības nozarei, lietderīgāku izmantošanu. Izglītības nozarei kā prioritātei ir novirzīti 61,9% no visa plānotā investīciju apjoma, kopā 12,7 miljoni latu. Kultūras objektiem, lai sagatavotu tos 2014.gadam, novirzīti 4 miljoni latu jeb 19,5 % līdzekļu.

Satiksmes infrastruktūrai – tiltu, tuneļu un citu infrastruktūras objektu projektēšanai, izbūvei un rekonstrukcijai – finansējums būs 1,7 miljoni latu. Veselības nozarei plānoti līdzekļi 1,5 miljoni latu – Rīgas 1.slimnīcas un Dzemdību nama īpašumu sakārtošanai. Vides aizsardzības nozarē līdzekļi 0,4 miljoni latu paredzēti lietus kanalizācijas kolektoru būvniecībai un projektēšanai. Dzīvojamo māju pievienošanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem plānoti 0,2 miljoni latu.

Līdzfinansējumam ES fondiem un citiem projektiem plānoti 43,5 miljoni latu, no tiem kapitālie izdevumi 33,8 miljoni latu, sociālie pabalsti 3,1 miljons latu – apmācībai darba iemaņu iegūšanai un pedagogu konkurētspējas veicināšanai.

Lielākais finansējuma apjoms 27,4 miljoni latu, kas ir 53% no programmas izdevumiem, paredzēts pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei. Lielākie nozares un programmas objekti ir izdevumiem Austrumu maģistrāles izbūvei Viestura-Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecībai un krustojuma ar Gaujas ielu jeb satiksmes pārvada Vairoga ielā būvniecībai.

Vairāk nekā trīs miljoni latu izdevumu paredzēti arī projektam K.Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla rekonstrukcijai un projektam Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas atjaunošanai, degradēto teritoriju atjaunošanai kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgēņeva ielu atjaunošanai – 1,7 miljoni latu – un Torņakalnā, kā arī jaunā Rīgas centra apakšzemes inženierkomunikāciju tehniskā projekta izstrādei Torņakalnā – 0,9 miljoni latu.

Izglītības nozarei paredzēti 10,3 miljoni latu – vispārizglītojošo skolu informatizācijai 2,1 miljoni latu, kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 vispārizglītojošās skolās 4,6 miljoni latu, 13 speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai 0,8 miljoni latu, kā arī sociāls projekts pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 2,2 miljoni latu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti 1,7 miljoni latu, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās – 0,9 miljoni latu, bērnudārzu ēku pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem – 0,5 miljoni latu.

Kultūras projektiem paredzēti 2,3 miljoni latu, un lielākie objekti ir Doma baznīcas restaurācija, kultūras pils «Ziemeļblāzma» ēku un būvju kompleksa un parka renovācija un restaurācija – paredzēti 0,2 miljoni latu. Sociālās aizsardzības projektiem paredzēti 1,8 miljoni latu, tostarp darba iemaņu apmācība ar stipendijas izmaksāšanu – miljons latu.

Jāatgādina, ka nākamā gada valsts budžeta konsolidācijā paredzēto nodokļu politikas pasākumu ietekmē Rīgas pašvaldības budžets bija jāsamazina par astoņiem miljoniem latu. Tādēļ pašvaldības nozaru departamentos plānots par 2,5% samazināja administratīvos izdevumus, izņemot dažās pozīcijās atsevišķām institūcijām. Administratīvos izdevumus nesamazinās pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” par elektroenerģiju, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra maksājumiem par licencēm un pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” par bērnu rotaļlaukumu uzturēšanu.

Ir paredzēts papildu finansējums 0,9 miljoni latu, lai nodrošinātu līdzekļus darba samaksai, kas saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu no 180 latiem līdz 200 latiem mēnesī. Iespējamā Rīgas pašvaldības iemaksu pieauguma dēļ Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā prognozēts, ka budžets samazināsies par aptuveni 4,1 miljonu latu.

Ārējo finanšu resursu piesaiste jeb aizņēmums Rīgas pašvaldībā īstenoto ES projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai pilnā apjomā 2011.gadā būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Pašreiz atļauja saņemta aizņēmumam 14 miljonu latu apmērā.


Pievienot komentāru

Nemiro: Saprotamas Lietuvas bažas par Astravjecas AES, bet elektrības iegāde no trešajām valstīm ir Latvijas interesēs

Latvijas valdības lēmums par elektroenerģijas tirdzniecības organizēšanu ar trešajām valstīm tika pieņemts, ņemot vērā valsts intereses,pauda ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

VID daļas vadītāja, kuras vīrs darbojās PVN izkrāpēju grupējumā, aizgājusi no darba

Valsts ieņēmumu dienesta darbiniece, kuras vīrs darbojās pievienotās vērtības nodokļa izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējumā, izbeigusi darba attiecības ar dienestu.

PNB banka: Lēmums par bankas darbības apturēšanu bija ļoti pēkšņs un nepatīkams

Lēmums par PNB bankas darbības apturēšanu bija ļoti pēkšņs un nepatīkams, atzina bankā.

Krēsls paliek tukšs – pirmajā SIF padomes sēde neizdodas ievēlēt priekšsēdētāju

Sabiedrības integrācijas fonda jaunās padomes pirmajā sēdē neizdodas ievēlēt SIF priekšsēdētāju. Uz amatu izvirzīja divus pretendentus – Kultūras ministru Nauri Puntuli un Kurzemes NVO atbalsta centrs valdes priekšsēdētāju Inesi Siliņu.

Mūžībā devies diplomāts Aivars Baumanis

81 gada vecumā mūžībā devies Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, žurnālists un diplomāts Aivars Baumanis, informē Ārlietu ministrijā.

Cilvēktiesību komisijā spriedīs par NEPLP kompetenci sabiedriskā medija pārvaldībā

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti pirmdien, 19.augustā, spriedīs par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetenci sabiedriskā medija pārvaldībā.

EK eksperte: Veselības budžeta palielināšana Latvijā ir neizbēgama

Veselības budžeta palielināšana Latvijā ir neizbēgama, taču šādai rīcībai jābūt stratēģiskam plānam.

Astoņu gadu laikā bērnu skaits Latvijā ir sarucis par 4,3%

Šī gada sākumā 359 tūkstoši jeb 18,7% no visiem Latvijas iedzīvotājiem bija bērni vecumā līdz 17 gadiem. Tas ir par 4,3% mazāk nekā 2010.gadā, kad Latvijā bija 375 tūkstoši bērnu šajā vecuma grupā.

Lietuvā rosina recepšu medikamentus tirgot internetā

Lietuvas Veselības ministrija ierosinājusi ieviest valsts kontrolētu sistēmu, kurā pacienti recepšu medikamentus varētu iegādāties tiešsaistē.

Daugavpils var zaudēt 1,34 miljonus PNB bankas slēgšanas dēļ

PNB bankas darbības apturēšanas dēļ Daugavpils pilsētas un tās kapitālsabiedrību budžeti var zaudēt 1,34 miljonus eiro, norāda Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

OIK izmeklēšanas komisija pieprasījusi informāciju par katru izsniegto licenci

Obligātā iepirkuma komponentes sistēmas izvērtēšanai izveidotā parlamentārā izmeklēšanas komisija pieprasījusi informāciju par katru izsniegto OIK licenci un amatpersonu lēmumiem, norāda komisijas pārstāve Ilze Vanaga.

Šogad greiderēti jau 64 tūkstoši kilometru

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs šogad greiderēšanas darbus veicis gandrīz 64 tūkstošu km garumā.

PNB bankas klientiem garantēto atlīdzību izmaksu veiks Citadele

Vienas divu darbadienu laikā vēl tiks precizēts izmaksu mehānisms un FKTK cer, ka garantēto atlīdzību izmaksa sāksies ātrāk nekā 27.augustā.

Radevičai piespriesta divu gadu diskvalifikācija

Bijusī Latvijas tāllēcēja Ineta Radeviča saņēmusi divu gadu diskvalifikāciju, kas stājusies spēkā ar 2012.gada 8.augustu, ziņo Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas Vieglatlētikas integritātes vienība.

Pensiju indeksēšanai šogad tērēs 41,6 miljonus eiro

Labklājības ministrija informē, ka 1.oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija, kam šogad varētu tikt iztērēti 41,6 miljoni eiro, bet nākamgad jau ap 166 miljoniem eiro.

Konkurss par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu beidzies bez rezultāta

Konkurss par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu izbeidzies bez rezultāta, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Reģionālajos maršrutos ieviesīs vienotu biļešu tirdzniecības sistēmu

No 2021.gada reģionālajā sabiedriskajā transportā tiks ieviesta vienota biļešu tirdzniecības sistēma, informē Autotransporta direkcijā.

Igaunijā jaunas sabiedriskās televīzijas ēkas celtniecībā ieguldīs 22 miljonus

Igaunijas valdība ieguldīs 22 miljonus eiro jaunas sabiedriskās televīzijas ēkas celtniecībā, ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Ar jauno projektu sabiedriskie mediji atradīsies vienotā ēku kompleksā.

Sasauc Olainfarm akcionāru sapulci; spriedīs par padomes atlaišanu

AS Olainfarm valde sasaukusi akcionāru sapulci, kura notiks 1.novembrī pulksten 11.00, liecina informācija biržā Nasdaq Riga.

Reirs: Naudas atmaksai PNB bankas klientiem netērēs ne centu no valsts budžeta

Ar Noguldījumu garantiju fondā uzkrāto ir gana, lai izmaksātu PNB bankas klientiem atlīdzības, līdz ar to šim mērķim netiks tērēts ne cents no valsts budžeta, apliecina finanšu ministrs Jānis Reirs.

Latvijas robežas tuvumā identificēta Krievijas armijas lidmašīna un korvete

Patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem pie Latvijas teritorijas jūras robežas identificēja Krievijas bruņoto spēku lidmašīnu An-26.

FKTK: PNB bankas klientiem garantētajās atlīdzības jāizmaksā 297 miljoni eiro

PNB Bankas klientiem garantētajās atlīdzībās būs jāizmaksā aptuveni 297 miljoni eiro, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale.

Bažās par tirdzniecības karu akciju cenas Eiropā krītas, Volstrītā pārsvarā pieaug

Eiropas akciju tirgos turpinājās kritums, investoriem tikpat kā atmetot cerību uz ASV-Ķīnas tirdzniecības kara drīzām beigām, bet Volstrītā akciju cenas lielākoties pieauga, pateicoties solīdiem ekonomikas datiem.

Vēl viens kritušais – FKTK aptur PNB bankas darbību

Apturēta PNB bankas darbība, informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.


-->