bnn.lv  Latviski    bnn-news.com  English    bnn-news.ru  По-русски
Svētdiena 08.12.2019 | Vārda dienas: Gunārs, Gunis, Vladimirs

Rīgas dome apstiprina pašvaldības budžetu 2011.gadam

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Balsojumu nav)

Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē apstiprinājusi 2011.gada budžetu, kura deficīts plānots 50,2 miljoni latu jeb 12,5% no budžeta ieņēmumiem.

Par budžetu balsojuši 37 domes deputāti, bet pret bijuši 20.

Izdevumi 2011.gadam pašvaldības budžetā plānoti 451 674 965 latu apmērā, tostarp pamatbudžets – 451 455 918 lati. Ieņēmumi nākamgad plānoti 401 438 697 latu apmērā, tostarp pamatbudžets – 401 221 596 lati, vēsta LETA.

Sociālajai aizsardzībai pamatbudžeta programmās paredzēti izdevumi 49,8 miljoni latu apmērā- 11,6% kopējo pamatbudžeta izdevumu. Palīdzībai Rīgas iedzīvotājiem paredzēts finansējums 21,2 miljoni latu apmērā, no tiem sociālajiem pabalstiem 17,6 miljoni latu un sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā – 3,6 miljoni latu.

Piemaksām garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm ar bērniem līdz sešu gadu vecumam plānots miljons latu. Kopējais Labklājības departamenta programmu finansējums, kas nav saistīts ar pabalstu izmaksu, ir 13,2 miljoni latu.

Izglītības nozarei paredzētais izdevumu apjoms ir 163 miljoni latu. Budžeta investīciju programmā izglītības nozares objektiem plānots finansējums 12,7 miljoni latu, Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem – 10,3 miljoni latu, Izglītības objektu finansēšanai paredzēti līdzekļi arī Rīgas domes Īpašuma departamenta programmā 3,7 miljonu latu apmērā, no tiem kapitālie izdevumi 1,9 miljoni latu.

Atalgojumam no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, sporta un interešu izglītības iestādēs, bērnu mūzikas un mākslas skolās kopējie izdevumi pārsniedz 4,5 miljonus latu. Paredzēti arī 0,46 miljoni latu 50 latu pabalstiem pedagogiem jaunā mācību gada sākumā.

Pašvaldība apmaksās 967 pedagogu likmes skolu atbalsta personālam – logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, bibliotekāriem, psihologiem – par kopējo summu 4,64 miljoni latu un 160 likmes sporta skolās 1,1 miljona latu apmērā. Plānots būtiski paplašināt sadarbību ar privāto sektoru, lai straujāk samazinātu rindas uz pirmsskolas izglītību, un novirzīt šim nolūkam 1,2 miljonus latu.

Vispārējiem vadības dienestiem izdevumu apjoms plānots 29,8 miljoni latu. Iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā paredzēti 45,3 miljoni latu. Sabiedriskajai kārtībai, tostarp Rīgas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un sabiedriskās kārtības fondam, paredzētais finansējums ir 8,3 miljoni latu.

Pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei kopējie izdevumi plānoti 118,7 miljoni latu apmērā – satiksmes infrastruktūras, sabiedriskā transporta programmu realizācijai, ielu uzturēšanai, Būvvaldei, Rīgas arhitektu birojam, tūrisma nozares programmām, zemes, uz kuras atrodas pašvaldības institūcijas, atpirkšanai un nekustamā īpašuma iegādei pašvaldības izpildinstitūciju vajadzībām, maksājumi Dienvidu tilta celtniecības izdevumu segšanai.

Satiksmes departamenta ielu uzturēšanas programmu finansējums ir 12,6 miljoni latu. Šai nozarei finansējums tiek paredzēts arī no valsts budžeta transfertiem – mērķdotācija no autoceļu fonda pašvaldības autoceļiem un ielām plānota 4,4 miljoni latu, un finansējumu paredzēts izlietot izdevumiem, kas saistīti ar pilsētas ielu seguma rekonstrukciju. Satiksmes infrastruktūras objektiem pamatbudžeta investīciju programmā plānoti 1,7 miljoni latu, kā arī finansējums 27,4 miljona latu apmērā paredzēts no līdzfinansējuma ES fondu projektiem.

Dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam palielināts par 2,5 miljoniem latu un paredzēts 47,5 miljonu latu apmērā, kas saistīts ar braukšanas maksas atlaidēm. Valsts budžeta mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem budžetā plānota 3,5 miljoni latu, un kopā programmai tā ir 51 miljoni latu. Dienvidu tilta celtniecības izdevumu apjoms ir 17 miljoni latu. Vides aizsardzības nozarei pamatbudžetā plānots finansējums miljons latu, tostarp 0,6 miljoni latu uzturēšanas programmu realizācijai un 0,4 miljoni latu – pilsētas investīciju programmā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti 16,4 miljoni latu – pašvaldības teritoriju un pilsētai piederošo dabas pamatņu sakopšanai, kapsētu teritoriju uzturēšanai, Mājokļu un vides departamenta, pilsētas izpilddirekciju, Īres valdes un pašvaldības aģentūras Rīgas gaisma izdevumiem. Nozares izdevumi no līdzfinansējuma ES fondu projektiem plānoti 1,7 miljoni latu un 0,2 miljoni latu pilsētas investīciju programmā.

Pašvaldības izdevumi veselības nozarei paredzēti 2,1 miljoni latu – Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm un citiem darba devēja izdevumiem, Veselības aprūpei un veicināšanai, kā arī 1,5 miljoni latu pilsētas investīciju programmā.

Atpūtas un kultūras nozares programmām plānots finansējums 17,1 miljoni latu – Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārziņā esošo kultūras iestāžu un pasākumu, kā arī sporta programmām, Finanšu departamenta programmai «Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā», dotācija Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam, pašvaldības aģentūrai «Rīgas dārzi un parki» un Rīgas pieminekļu aģentūrai. Investīciju programmā atpūtas un kultūras nozares objektiem plānoti 4 miljoni latu.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas 2011.gadam plānotas 77,3 miljoni latu – 19,3% no kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apjoma. Lielākais valsts budžeta dotācijas palielinājums salīdzinot ar 2010.gadu paredzēts sociālajā nozarē. Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā valsts līdzfinansējums GMI pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksām plānots 4 111 175 lati.

Nedaudz palielinātas arī Labklājības ministrijas dotācijas prettiesiskās darbībās cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai – 12 000 latu apmērā, bet plānota samazināta dotācija par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kas ievietoti līdz 1998.gadam, un tā paredzēta 165 000 latu apmērā.

Labklājības departamentam paredzētā valsts budžeta dotācija 404 820 latu apmērā par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem nav jauns valsts budžeta maksājums, bet ir precizēts ieņēmumu veids atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nemainīgs valsts budžeta dotācijas apjoms 2011.gadam ir plānots Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai – 750 832 lati jeb 0,8 lati vienam skolēnam dienā, kā arī nemainīgi ir ieplānoti Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei 47 250 latu.

Valsts budžeta dotācija Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānota 6 221 633 lati, tomēr līdzekļu apjoms var tikt mainīts gada laikā atbilstoši projektu realizācijas gaitai.

Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām 2011.gada Rīgas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos ir 4 367 688 lati, un ir ieplānoti līdzekļi 3 500 000 latu pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tomēr faktiski saņemto līdzekļu apjoms var būtiski mainīties, jo jau 2010.gada sākotnēji apstiprinātajā budžetā bija iekļauti 1 560 000 latu apmērā, bet gada laikā tika palielināti līdz 4 195 830 latiem.

Rīgas pilsētas investīciju programmas izdevumi 2011.gadā plānoti 20,5 miljoni latu. Lielākie projekti ir kultūras pils «Ziemeļblāzma» ēku un būvju kompleksā un parka rekonstrukcijai – 2,8 miljoni latu, Rīgas Ukraiņu vidusskolas Visvalža ielā 4 ēku rekonstrukcijai – 1,5 miljoni latu, Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei – 0,7 miljoni latu.

Atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem investīciju programmā būvprojektu izstrādei kopā paredzēti 1,6 miljoni latu, kas saistīts ar kultūras objektu gatavošanu 2014.gadam, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā arī ar Rīgas pašvaldības īpašumu, kas izmantoti izglītības nozarei, lietderīgāku izmantošanu. Izglītības nozarei kā prioritātei ir novirzīti 61,9% no visa plānotā investīciju apjoma, kopā 12,7 miljoni latu. Kultūras objektiem, lai sagatavotu tos 2014.gadam, novirzīti 4 miljoni latu jeb 19,5 % līdzekļu.

Satiksmes infrastruktūrai – tiltu, tuneļu un citu infrastruktūras objektu projektēšanai, izbūvei un rekonstrukcijai – finansējums būs 1,7 miljoni latu. Veselības nozarei plānoti līdzekļi 1,5 miljoni latu – Rīgas 1.slimnīcas un Dzemdību nama īpašumu sakārtošanai. Vides aizsardzības nozarē līdzekļi 0,4 miljoni latu paredzēti lietus kanalizācijas kolektoru būvniecībai un projektēšanai. Dzīvojamo māju pievienošanai pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem plānoti 0,2 miljoni latu.

Līdzfinansējumam ES fondiem un citiem projektiem plānoti 43,5 miljoni latu, no tiem kapitālie izdevumi 33,8 miljoni latu, sociālie pabalsti 3,1 miljons latu – apmācībai darba iemaņu iegūšanai un pedagogu konkurētspējas veicināšanai.

Lielākais finansējuma apjoms 27,4 miljoni latu, kas ir 53% no programmas izdevumiem, paredzēts pašvaldības ekonomiskās darbības nozarei. Lielākie nozares un programmas objekti ir izdevumiem Austrumu maģistrāles izbūvei Viestura-Meža prospekta satiksmes pārvada būvniecībai un krustojuma ar Gaujas ielu jeb satiksmes pārvada Vairoga ielā būvniecībai.

Vairāk nekā trīs miljoni latu izdevumu paredzēti arī projektam K.Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla rekonstrukcijai un projektam Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas atjaunošanai, degradēto teritoriju atjaunošanai kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgēņeva ielu atjaunošanai – 1,7 miljoni latu – un Torņakalnā, kā arī jaunā Rīgas centra apakšzemes inženierkomunikāciju tehniskā projekta izstrādei Torņakalnā – 0,9 miljoni latu.

Izglītības nozarei paredzēti 10,3 miljoni latu – vispārizglītojošo skolu informatizācijai 2,1 miljoni latu, kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 vispārizglītojošās skolās 4,6 miljoni latu, 13 speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai 0,8 miljoni latu, kā arī sociāls projekts pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 2,2 miljoni latu.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem plānoti 1,7 miljoni latu, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās – 0,9 miljoni latu, bērnudārzu ēku pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem – 0,5 miljoni latu.

Kultūras projektiem paredzēti 2,3 miljoni latu, un lielākie objekti ir Doma baznīcas restaurācija, kultūras pils «Ziemeļblāzma» ēku un būvju kompleksa un parka renovācija un restaurācija – paredzēti 0,2 miljoni latu. Sociālās aizsardzības projektiem paredzēti 1,8 miljoni latu, tostarp darba iemaņu apmācība ar stipendijas izmaksāšanu – miljons latu.

Jāatgādina, ka nākamā gada valsts budžeta konsolidācijā paredzēto nodokļu politikas pasākumu ietekmē Rīgas pašvaldības budžets bija jāsamazina par astoņiem miljoniem latu. Tādēļ pašvaldības nozaru departamentos plānots par 2,5% samazināja administratīvos izdevumus, izņemot dažās pozīcijās atsevišķām institūcijām. Administratīvos izdevumus nesamazinās pašvaldības aģentūrai “Rīgas gaisma” par elektroenerģiju, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra maksājumiem par licencēm un pašvaldības aģentūrai “Rīgas dārzi un parki” par bērnu rotaļlaukumu uzturēšanu.

Ir paredzēts papildu finansējums 0,9 miljoni latu, lai nodrošinātu līdzekļus darba samaksai, kas saistīts ar minimālās darba algas pieaugumu no 180 latiem līdz 200 latiem mēnesī. Iespējamā Rīgas pašvaldības iemaksu pieauguma dēļ Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā prognozēts, ka budžets samazināsies par aptuveni 4,1 miljonu latu.

Ārējo finanšu resursu piesaiste jeb aizņēmums Rīgas pašvaldībā īstenoto ES projektu līdzfinansēšanai un priekšfinansēšanai pilnā apjomā 2011.gadā būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Pašreiz atļauja saņemta aizņēmumam 14 miljonu latu apmērā.


Pievienot komentāru

Latvijā pērn aviopasažieru skaita kāpums bijis straujāks nekā ES vidēji

Skaitliski lielākais pasažieru skaits pērn apkalpots Lielbritānijas lidostās – 272 miljoni jeb par 2,9% vairāk nekā 2017.gadā. Otrs lielākais pasažieru skaits reģistrēts Vācijā – 222 miljoni jeb par 4,7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Baltijas un Polijas transporta ministri vienojušies turpināt virzīt Rail Baltica kā galveno transporta politikas prioritāti

Baltijas un Polijas transporta ministri tikšanās laikā vienojušies turpināt virzīt Rail Baltica projektu kā galveno transporta politikas prioritāti šajā reģionā.

Valdības partijas varētu apspriest kopīgu startu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās

Valdību veidojošās partijas, kuras Rīgas domē savukārt atrodas opozīcijā, varētu apspriest kopīgu sarakstu veidošanu startam potenciāli gaidāmajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās.

Ameriks vēl nav lēmis par dalību iespējamās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās; viens no GKR līderiem varētu būt Burovs

Viņš norādīja, ka Gods kalpot Rīgai plāno startēt ārkārtas vēlēšanās, ja tādas būs, un viens no partijas līderiem, visticamāk, varētu būt pašreizējais Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

VNĪ padomes priekšsēdētājs Bičevskis atkāpies no amata

VAS Valsts nekustamie īpašumi padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis nolēmis atkāpties no amata.

Daugavpilī mirusī sieviete ar trakumsērgu nav inficējusies Latvijā

«Šī ir būtiska virzība epidemioloģiskās izmeklēšanas gaitā, jo ir apstiprinājusies versija, ka sieviete ar trakumsērgu nav inficējusies Latvijā.»

Brexit – viena no iespaidīgākām kļūdām ES vēsturē, atklāti izsakās Tusks

Donalds Tusks, bijušais Eiropadomes priekšsēdētājs, norādījis, ka Lielbritānijas lēmums aiziet no Eiropas Savienības bijusi bloka vēsturē «viena no visiespaidīgākām kļūdām», kas sekojusi «vēl nepieredzētai gatavībai melot».

No nākamā gada reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos mainīsies tarifi

No 2020.gada 15.janvāra reģionālo maršrutu autobusos biļetes cena pieaugs par desmit centiem, bet vilcienos – par desmit vai 20 centiem.

Pūce iesniedz Saeimai likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nolēmusi rosināt Rīgas domes atlaišanu.

Igaunija aicina izbeigt okupāciju un cilvēktiesību pārkāpumus Gruzijā, Ukrainā

Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas sanāksmē norādījis, ka starptautisko tiesību pārkāpumi un krīžu turpināšanās Gruzijā un Ukrainā apdraud drošību reģionā un grauj valstu savstarpējo uzticēšanos.

Banku izsniegto kredītu apmērs deviņos mēnešos pieaudzis par 2,6%

Latvijas banku izsniegto kredītu apmērs šogad deviņos mēnešos pieaudzis par 2,6% jeb 350,386 miljoniem eiro un šogad septembra beigās bija 13,917 miljardi eiro, tostarp kredītportfelis palielinājies deviņām bankām.

Alūksnes novadā ugunsgrēkos gājuši bojā divi cilvēki

Alūksnes novadā degušas divas dzīvojamās mājas, kā dēļ gājuši bojā divi cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Starp lielākajām Latvijas pilsētām varētu veidot ātrgaitas autoceļus

Latvijas valsts ceļu tīkla attīstības stratēģija paredz veidot ātrgaitas valsts ceļu «mugurkaulu» starp lielākajām Latvijas pilsētām, tie būs ceļi ar atdalītām brauktuvēm un divām joslām katrā braukšanas virzienā.

Francijā 800 tūkstoši iedzīvotāju protestē pret pensiju reformu

Francijas pilsētās virs 800 000 iedzīvotāju devušies gājienos, kamēr dzelzceļnieki, skolotāji un mediķi kopīgi sarīkojuši vērienīga apjoma streiku. Protesta akciju mērķis iestāties pret pensiju reformas pārbūvi.

Bankā: Latvijas iedzīvotāji ir sākuši krāt vairāk

Teju piektdaļai ir izdevies izveidot uzkrājumu trīs un vairāk algu apmērā, savukārt katram desmitajam tas ir vienas līdz trīs algu robežās. Savukārt nekādu iekrājumu nav salīdzinoši nelielai sabiedrības daļai – 7%.

VSAA aicina vecuma pensijas saņēmējus izmantot pensiju 2.līmeņa kapitālu

VSAA oktobra dati liecina, ka 15 700 personas, kam jau ir piešķirta vecuma pensija, nav izmantojušas savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu.

Iekšlietu ministrs cīņā ar kontrabandu vēlas pielietot modernās tehnoloģijas

Efektīvākai cīņai ar kontrabandas ievešanu Latvijā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens vēlas pielietot modernās tehnoloģijas, kas strādātu paralēli muitas darbiniekiem.

Merkele pirmoreiz apmeklē Aušvicas Holokausta nometni

Vācijas kanclere Angela Merkele piektdien pirmoreiz savā 14 gadus ilgajā valdīšanas laikā apmeklēs Aušvicas koncentrācijas nometni Polijā.

Neziņa par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām turpinās. Akciju cenām dažādas tendences

Pasaules biržās akciju cenas mainījušās dažādos virzienos, ko noteica investoru neziņa par par ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām un impīčmenta likumprojekta sagatavošana pret ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Saeima atbalsta ideju atlikt Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā

Saeima pirmajā lasījumā kā steidzamu atbalstījusi grozījumu, ar kuru plānots par Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās datumu noteikt 2020.gada 1.jūliju, nevis 1.janvāri, kā bija nolemts iepriekš.

Ušakovs esot paudis gatavību startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās

Eiropas Parlamenta deputāts, bijušais ilggadējais Rīgas mērs Nils Ušakovs ir gatavs startēt galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanās, ja tādas notiks, apliecinājis Ušakova pārstāvētās partijas Saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs.

Daudzviet gaidāmi nokrišņi un brāzmains vējš

Nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas sākumā laika apstākļus Latvijā no rietumiem noteiks cikloni, līdz ar to debesis pārsvarā būs mākoņainas.

Saeima konceptuāli atbalsta Ekonomisko lietu tiesas izveidi

Saeima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus likumā Par tiesu varu, kas paredz izveidot Ekonomisko lietu tiesu kā specializētu pirmās instances rajona tiesu.

Igaunijas premjers: Maz ticams, ka Rail Baltica pabeigs iecerētajā laikā

Maz ticams, ka Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekts tiks pabeigts paredzētajā termiņā – līdz 2026.gadam, atzinis Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!