Pirmajā pusgadā VBTAI veikusi sešas bāriņtiesu plānotās uzraudzības pārbaudes

Šī gada pirmajā pusgadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departaments (BMVUD) turpinājis veidot metodiskos materiālus bāriņtiesām, sniedzis konsultācijas, piedalījies diskusijās un darbnīcās, kā arī no 1.marta sācis Ārpusģimeņu aprūpes atbalstu centru pārraudzību un metodisko vadību, informēja iestādes vadošā eksperte Simona Saule.

Kopumā BMVUD sniedzis 498 telefoniskas konsultācijas bāriņtiesām, izskatot bāriņtiesas lietu vai lietas materiālus bāriņtiesai, nodrošinājis bāriņtiesām 23 individuālas rakstveida atbildes, kurās norādīts uz nepilnībām un sniegti ieteikumi konkrētu gadījumu risināšanai, veicis sešas bāriņtiesu plānotās uzraudzības pārbaudes, kā arī piedalījies 41 starpinstitucionālajā sanāksmē.

Pusgada laikā izskatīti 225 iesniegumi, tai skaitā sūdzības, anonīmi ziņojumi un cita veida saņemtā informācija,

izvērtēti 688 dokumenti apliecību izgatavošanai sociālās garantijas nodrošināšanai un apmeklēti 103 dažāda veida pasākumi – sanāksmes, darba grupas, sadarbību grupu apakškomisijas un citi pasākumi.

Savukārt Ārpusģimenes aprūpes atbalstu centru pārraudzības un metodiskās vadības ietvarā tika apkopoti rezultatīvie rādītāji no 12 ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, kas tiek saņemti no ikmēneša finanšu pārskatiem, pārskatiem par ceturkšņa rezultatīvajiem rādītājiem un informatīvajiem ziņojumiem par atbalsta centru sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā.

Apkopojot datus no ikmēneša un ceturkšņa pārskatiem, tika pārbaudīta datu atbilstība, atbalsta centri tika lūgti sniegt papildu skaidrojumus,

sniegta metodiskā palīdzība pārskatu atbilstošai sagatavošanai un apkopošanai.

Tāpat tika sniegti pieci metodiskie ieteikumi par atbalsta centru kompetences jautājumiem un nodrošinātas 24 telefona konsultācijas atbalsta centru darbiniekiem.

Lasiet arī: Rekomendēs valdībai atbalstīt obligāto UIN avansa maksājumu bankām 20% apmērā no iepriekšējā gada peļņas

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas