Rīga plāno būtiskas izmaiņas pretkorupcijas sistēmā

Rīgas plāno veikt būtiskas izmaiņas pretkorupcijas sistēmā, lai ieviestu starptautisko standartu ISO 37001, par to trešdien tika informēti Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputāti, informē pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Komitejas sēdē tika uzklausīts Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja Mika Zelmeņa ziņojums par ārējā audita rezultātiem un ieteikumiem pašvaldības pretkorupcijas sistēmai.

Neatkarīgie vērtētāji Rīgas izstrādāto stratēģiju kopumā novērtē atzinīgi. Ņemot vērā audita rezultātus, Rīgas pašvaldība noteikusi mērķi no nākamā gada ieviest minēto standartu un trīs līmeņu riska vadības sistēmu, kas iekļauj darbinieku apmācību, iekšējo auditu un risku novērtējumu, kā arī neatkarīgu ārējo auditu. Šīs funkcijas tiks uzticētas Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei un Cilvēkresursu pārvaldei.

ISO 37001 ir starptautisks pretkorupcijas vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, lai palīdzētu organizācijai ieviest un uzturēt proaktīvu pretkukuļošanas sistēmu. Standarts nosaka prasības un sniedz norādījumus pretkorupcijas vadības sistēmas izveidošanai, ieviešanai, uzturēšanai, pārskatīšanai un uzlabošanai. Sertifikāts par atbilstību standartam tiek piešķirts uz trim gadiem, reizi gadā veicot uzraudzību.

“Tas ir viens no soļiem, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos pašvaldībai. Vairāki nosacījumi standarta ieviešanai ir pat ambiciozāki nekā pērn pieņemtā pretkorupcijas stratēģija pašvaldībā,” skaidro Rīgas vicemēre un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāja Linda Ozola.

Pirms gada komiteja pieņēma Rīgas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju 2022.-2025.gadam. Stratēģija kā vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments izstrādāta, nodrošinot integrētu un vienotu politiku korupcijas novēršanā pašvaldībā. Tā nosaka pašvaldības darbības un attīstības virzienus korupcijas novēršanas jautājumos un ir turpinājums iepriekšējā plānošanas periodā noteiktajiem prioritārajiem korupcijas novēršanas pasākumiem.

Stratēģijā ir iekļauta informācija par esošo stāvokli korupcijas novēršanā pašvaldībā, norādīti rīcības virzieni un konkrēti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, to izpildē iesaistītās puses, kā arī sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanai.

Rīgas pašvaldības pretkorupcijas darbā vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt pašvaldības darbu sabiedrības interesēs atbilstoši labas pārvaldības principiem. Pašvaldības misija ir veicināt sabiedrības uzticēšanos pašpārvaldei, nodrošinot godīgu un profesionālu darbu iedzīvotāju labā.

Pašvaldības izvirzītie stratēģiskie mērķi ir trīs, proti, efektīva iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina patstāvīgu neatbilstību identificēšanu un atklāšanu, pilnveidota cilvēkresursu vadība, veicinot ētiskumu un mazinot interešu konflikta un korupcijas riskus, kā arī atvērtās pārvaldības principu iedzīvināšana pašvaldības darbā.

Lasiet arī: Papildus 160 miljoni eiro medicīnā nodrošinātu tikai situācijas nepasliktināšanos, brīdina nozare

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas