SPRK skaidro: kā vērtē un apstiprina siltumenerģijas tarifus Latvijā

Siltumapgādes pakalpojumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) regulētu gala tarifu sniedz 68 siltumapgādes komersanti un saņem lietotāji teju 100 Latvijas teritorijās. SPRK skaidro, kā noris tarifu vērtēšanas un apstiprināšanas process regulējamiem komersantiem.

Siltumapgādē SPRK regulē trīs pakalpojumus – siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību. Uz lietotājiem (piemēram, mājsaimniecības, skolas, uzņēmumi) attiecas siltumenerģijas gala tarifs. 

Gala tarifu nosaka vienīgi siltumenerģijas komersantiem jeb operatoriem, kas nodrošina vismaz divus pakalpojumus – siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecības pakalpojumu – un kuriem ir izsniegta SPRK licence. Savukārt siltumenerģiju ražo gan tādi komersanti, kam šis ir vienīgais sniegtais pakalpojums, gan tādi, kas reizē sniedz visus trīs – ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības pakalpojumus.

Jau minētajiem 68 operatoriem ir piešķirta SPRK licence, kurā norādīta komersanta darbības teritorija siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanai. Regulējamo operatoru skaits gada laikā var mainīties, jo ik gadu SPRK piešķir jaunas licences,  tās anulē, beidzoties operatora darbībai, vai groza, iekļaujot jaunas teritorijas.

Jāatzīmē, ka SPRK regulē vien tos siltumapgādes komersantus, kuri atbilst noteiktiem regulēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1227 un nodrošina lietotājiem nodoto siltumenerģijas apjomu virs 5000 megavatstundām gadā. Tie siltumenerģijas komersanti, kuri nesasniedz noteikto apjomu, nodrošina pakalpojumu lietotājiem par vienošanās cenu, vai arī to uzraudzību veic pašvaldība.

Komersanti tarifu projektus iesniedz SPRK izvērtēšanai pēc nepieciešamības – brīdī, kad to izmaksas ir mainījušās vai siltumenerģijas apjoms palielinājies/samazinājies par vairāk kā 10%, vai arī energobilancē veiktas būtiskas izmaiņas, piemēram, uzbūvēta jauna katlu māja vai darbības teritorijai pievienota jauna apdzīvota vieta.

Veicot aprēķinus, tarifos komersanti iekļauj izmaksas, kas nepieciešamas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanai. Lielāko daļu, īpaši šobrīd, no tām veido kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksas, savukārt pārējās izmaksas veido darba samaksa, pamatlīdzekļu nolietojums, remontdarbi un citas izmaksas. Atkarībā no izvēlētā kurināmā veida kurināmā izmaksu īpatsvars tarifu projektā atšķiras. Ja siltumenerģiju ražo, izmantojot dabasgāzi, dabasgāzes izmaksas tarifu projektā tipiski veido ap 80-90%, bet, ražošanā izmantojot biomasu, kurināmā izmaksas veido ap 50-70%.  

Siltumenerģijas tarifu projektu komersanti sagatavo saskaņā ar tarifu aprēķināšanas metodiku. Pēc tam to iesniedz SPRK vērtēšanai, kā arī publicē Latvijas Vēstnesis, lai pakalpojuma lietotāji ar plānotajām izmaiņām varētu savlaicīgi iepazīties un paust viedokli. Savukārt SPRK informāciju par saņemtajiem tarifu projektiem publicē savas tīmekļvietnes sadaļā Iesniegtie tarifu projekti.

Pirms tarifu apstiprināšanas notiek aktīvs un rūpīgs komersantu iesniegto tarifu projektu vērtēšanas darbs. SPRK, saņemot tarifu projektu, pārbauda komersanta prognozēto siltumenerģijas apjomu, ražošanas iekārtu parametrus, kurināmā izmaksas un citus pamatojošos dokumentus – rēķinus, iepirkuma dokumentāciju u.c.

Īpašu uzmanību SPRK pievērš tam, lai izmaksās tiek iekļautas tikai tādas komersanta darbības, kas nepieciešamas efektīvai pakalpojuma sniegšana.

Tarifos nevar iekļaut izmaksas, kas saistītas ar citiem komercdarbības veidiem.

Piemēram, maksu par apsaimniekošanas pakalpojumiem vai izmaksas par ēku uzturēšanu, ja šīs ēkas komersants neizmanto pakalpojuma sniegšanai un tās stāv tukšas.

Izvērtējot kurināmā izmaksas, SPRK pārliecinās, ka komersants ir izvēlējies saimnieciski izdevīgāko – zemāko cenas piedāvājumu, turklāt izvērtējot šīs cenas atbilstību tirgus situācijai. Ja vērtēšanas gaitā SPRK rodas kādi jautājumi vai redzamas aprēķina neprecizitātes, SPRK pieprasa komersantam papildu skaidrojumus, precizējumus un pamatojumu.

Kļūdas, ko komersanti pieļauj tarifu projektu sagatavošanas procesā, ir dažādas. SPRK visbiežāk ir konstatējis, ka aprēķins neatbilst tarifu projekta aprēķināšanas metodikai vai arī komersants nepareizi ir attiecinājis izmaksas starp regulētu un neregulētu pakalpojumu. Vienlaikus novērotas arī neprecizitātes nodotās enerģijas apjomos, aritmētiskas kļūdas, nepareizi piemērots lietderīgās lietošanas laiks pamatlīdzekļiem.

Izšķir divu veidu tarifu projektus – pilnā tarifa projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus, ja mainās tikai kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Abos gadījumos tarifu projektus iesniedz SPRK izvērtēšanai un apstiprināšanai, atšķiras to izvērtēšanas ilgums.

Komersanti, kuriem ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu ikreiz, kad mainās ietekmējošie faktori. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Gandrīz teju visiem regulējamiem komersantiem ir piešķirtas atļaujas pašiem noteikt tarifus. 

Neilgi pirms kurināmā piegādes līguma termiņa beigām siltumapgādes komersants izsludina publisku iepirkumu vai veic cenu aptauju par jauna līguma slēgšanu kurināmā piegādei. Siltumenerģijas komersants izvēlas saimnieciski izdevīgāko cenas piedāvājumu. Attiecīgi aktuālo kurināmā cenu, kas ietverta jaunajā līgumā, iekļauj tarifu projektā, ko kopā ar kurināmā piegādes līgumu iesniedz SPRK.

Līdzīgi ir arī gadījumos, ja siltumenerģijas  komersantam ir noslēgts līgums par mainīgu jeb dabasgāzes biržas cenu, kas katru mēnesi ir atšķirīga. Šobrīd tendence liecina, ka arī biomasas (šķeldas, granulas) kurināmā līgumi atsevišķos gadījumos ir piesaistīti biržas cenai. Līdz ar to mainoties aktuālajai kurināmā cenai, mainās arī tarifs. Ja kurināmā faktiskā cena komersantam ir augstāka par to, kas iepriekš iekļauta piemērotajā tarifā, komersanta ir tiesības noteikt augstāku tarifu. Savukārt, ja faktiskā kurināmā cena ir zemāka par iepriekš piemēro tarifā, komersantam ir pienākums lietotājiem piemērot zemāku tarifu.

Tipiski pilnu tarifa projektā iekļauto izmaksu izvērtēšanu komersanti veic reizi 3–5 gados.

Gadījumos, kur komersantam ir stabila izmaksu struktūra un pakalpojuma apjoms, pilnu tarifu izvērtēšanu var veikt retāk. Komersantiem, kuri kādu laiku nav pārskatījuši visas ar siltumenerģiju saistītās izmaksas, tarifi ilglaicīgi ir nemainīgi.

Atbilstoši tarifu aprēķināšanas metodikai šo projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām (aptuveni četri mēneši). Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK. 

Tas nozīmē, jo ilgāks ir papildu informācijas gaidīšanas laiks, jo vēlāk tarifi tiek apstiprināti.  Savukārt siltumenerģijas komersantiem, kuriem ir izsniegta atļauja pašiem noteikt tarifus, SPRK tarifu projektu izvērtēšanu un noklusējuma saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Par komersanta noteiktajiem tarifiem un spēkā stāšanos lietotāji varēs iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Savukārt, ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai tarifus, tarifi nestājas spēkā un par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī publicē Latvijas Vēstnesī.

Siltumenerģijas tarifi dažādās apdzīvotās vietās atšķiras pat septiņas reizes.

Tarifu atšķirības ir saistītas ar izvēlētā kurināmā veidu un brīdi, kādā komersants slēdz līgumu par kurināmā piegādi, kā arī pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem. Tiem komersantiem, kuri ražošanā izmanto dabasgāzi, tarifi ir tipiski augstāki, salīdzinot ar tiem siltumapgādes komersantiem, kas ražošanā izmanto biomasu – šķeldu, granulas. Kaut arī šķeldas un granulu cena ir zemāka par dabasgāzes cenu, abu kurināmā resursu cenas šobrīd ir augstas. Situāciju katrā pašvaldībā atšķir arī tas, kurā brīdī un uz kādu darbības termiņu siltumenerģijas komersanti ir noslēguši līgumus par kurināmā piegādi. Šī brīža situācijā dabasgāzes piegādātāji arvien biežāk piedāvā slēgt līgumus īsākam termiņam – uz vienu vai dažiem mēnešiem –, pretēji situācijai pirms gada, kad dabasgāzes piegādes līguma slēgšana uz 12 mēnešiem bija ierasta prakse.

Tarifu atšķirības ietekmē arī katrā apdzīvotajā teritorijā atšķirīgi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju blīvums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojumu nodrošināšanai.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas