Top arī “konservatīvāks” atrunu dokuments Stambulas konvencijas ratificēšanai

Daļa no konservatīvāk noskaņotiem politiķiem Stambulas konvenciju varētu piedāvāt ratificēt ar atrunu, ka dokuments neietver pienākumu īstenot Latvijai neatbilstošu “dzimumu ideoloģiju”.

Kā neoficiāli skaidro attiecīgā “risinājuma” organizētāji, atrunu piedāvājums vēl ir “darba dokuments”, kura sagatavošana joprojām turpinās kopā ar atsevišķiem konstitucionālo tiesību ekspertiem.

Neoficiāli tiek norādīts, ka šādas un pārējo tālāk minēto atrunu mērķis esot nodrošināt, ka

Stambulas konvencija tiek izmantota tikai cīņai pret vardarbību pret sievietēm un cīņai pret vardarbību ģimenē.

Daļas konservatīvo politiķu pašreiz sagatavotajā piedāvājumā paredzēts noteikt, ka Latvija apņemas ievērot konvencijas mērķi aizsargāt sievietes pret visa veida vardarbību, kā arī nepieļaut vardarbību ģimenē, kas tiek veikta pret vīriešiem un bērniem (zēniem un meitenēm), tādējādi veicinot arī dzimumu līdztiesību.

Reizē dokumentā paredzēts konstatēt, ka konvencija neietver pienākumu īstenot tādu dzimumu ideoloģijas maiņu, kas izmainītu Latvijas valsts identitāti un konstitucionālās vērtības, tostarp arī sociālo un tiesisko izpratni par tradicionālo ģimeni, kas balstīta laulībā starp vīrieti un sievieti.

Tāpat paredzēts piedāvāt noteikt, ka konvencijā “neskaidri definētais” jēdziens “sociālais dzimums” ir attiecināms “tikai uz diviem sabiedrībā sastopamajiem ģenētiskajiem dzimumiem – vīriešiem un sievietēm”.

Aizsargājot vardarbības upuru tiesības, rosināts uzsvērt, ka nenotiek nekāda diskriminācija neatkarīgi no sociālā dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valstiskās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai nacionālajai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkura cita stāvokļa.

Pagaidām vēl “darba dokumentā” minēti vairāki skaidrojumi, kā interpretēt konkrētus konvencijas punktus. Tiek piedāvāts uzsvērt, ka pilnā apmērā tiks ievērotas bērnu vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā ar viņu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.

Šāda pieeja ietvertu arī pienākumu konvencijas minētās mācību vielas izstrādi un tās iekļaušanu mācību programmās vispirms saskaņot ar bērnu vecākiem, šos principus pilnībā attiecinot arī uz neformālās izglītības ieguves vietām, kā arī sporta, kultūras un atpūtas vietām un plašsaziņas līdzekļiem.

Darbs pie šo atrunu teksta precizēšanas vēl turpinoties.

Kā ziņots, Labklājības ministrija virza apstiprināšanai Latvijā Stambulas konvenciju, taču to plānots apstiprināt ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros “Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu”.

Lasiet arī: Sabiedrība: Sistēma nepalīdz, bet traumē vēl vairāk no vardarbības cietušos

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas